html-format 2014 – Ordenança municipal per a la regulació de la venda ambulant

html-format 2014 – Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència ciutadana

html-format 2012 – Serveis Urbans de Transport amb Vehicles Lleugers per a la Llicència d’Autotaxi

html-format 2013 – Modificació de l’Expedició de Documents Administratius i Creació de l’Ordenança de Publicitat Dinàmica

pdf-format 2010 – Ordenança de Residus Urbans

pdf-format 2007 – Ordenança Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana

pdf-format 2006 – Ordenança municipal protecció del Medi Ambient