Expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles

ANUNCI

En Sessió Ordinària del Ple, celebrada en data 12.07.2018, l’Ajuntament de Sencelles prengué, entre d’altres, el següent

 

ACORD:

Primer: Aprovar inicialment, per segona vegada, l’expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles, consistent  en la creació d’un Sistema General en sòl rústic d’equipament comunitari destinat a Cementeri del nucli de Biniali, i modificació del seu article 142 “equipamientos”, al seu apartat EQ2

Segon: En compliment del que estableix la LUIB, als seus articles 50 a 55, s’acorda l’obertura d’un període d’exposició al públic de 45 dies, comptat des del dia següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears ( BOIB), a fi que durant l’esmentat termini es puguin presentar els suggeriments i al·legacions que es considerin oportuns. L’expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles, consistent  en la creació d’un Sistema General en sòl rústic d’equipament comunitari destinat a Cementeri del nucli de Biniali, i modificació del seu article 142 “equipamientos”, al seu apartat EQ2 romandrà exposat al públic a les dependències municipals situades a la Plaça de la Vila 7 de Sencelles, en horari d’atenció al públic i a la web www.sencelles.cat.

Sencelles, 7 d’agost de 2018

EL BATLE,

JOAN CARLES VERD CIRER

____

ANUNCIO

En Sesión Ordinaria del Pleno, celebrada en fecha 12/07/2018, del Ayuntamiento de Sencelles  se tomó, entre otros, el siguiente

 

ACUERDO:

Primero: Aprobar inicialmente, por segunda vez, el expediente de Modificación Puntual de las NNSS de Sencelles, consistente en la creación de un Sistema General en suelo rústico de equipamiento comunitario destinado a Cementerio del núcleo de Biniali, y modificación de su artículo 142 «Equipamientos», en su apartado EQ2

Segundo: En cumplimiento de lo establecido en la LUIB, en sus artículos 50 a 55, se acuerda la apertura de un periodo de exposición al público de 45 días, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), a fin de que durante dicho plazo se puedan presentar las sugerencias y alegaciones que se consideren oportunas. El expediente de Modificación Puntual de las NNSS de Sencelles, consistente en la creación de un Sistema General en suelo rústico de equipamiento comunitario destinado a Cementerio del núcleo de Biniali, y modificación de su artículo 142 «Equipamientos», en su apartado EQ2 permanecerá expuesto al público en las dependencias municipales situadas en la Plaza de la Vila 7 de Sencelles, en horario de atención al público y en la web www.sencelles.cat.

Sencelles, 7 de agosto de 2018

EL ALCALDE,

JOAN CARLES VERD CIRER

 

2 A.I. SIGNAT-MEM+PL P3-Mod Punt Cementiri Biniali

2 Document Avaluació Ambiental-MP