Expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles

ANUNCI En Sessió Ordinària del Ple, celebrada en data 12.07.2018,…