"Fet a Sencelles" Logo de Teresa Reynés per a l'Associació de Pagesos de Sencelles

Hisenda i Promoció econòmica

Responsable d’àrea: Maria José Cosano Hernández – PSOE.


Hisenda

Des d’aquesta àrea treballam la gestió tributària mitjançant l’elaboració d’estudis econòmics que validin la supressió o la imposició de nous impostos o taxes, la seva modificació, la regulació de bonificacions i la creació d’ordenances fiscals, sempre escoltant les regidories afectades i la comissió interna d’economia.
Gestionam l’endeutament amb la cancel·lació o la proposta de préstecs, i amb la renegociació amb els bancs, així com gestionam les factures, que s’aproven a la junta de govern local i han de venir signades pel regidor de l’àrea corresponent i visades pel regidor d’hisenda. Així mateix, establim l’ordre de pagament de les factures d’acord amb la legalitat vigent.
Controlam i racionalitzam la despesa municipal. Per tal que les fonts d’ingressos funcionin a ple rendiment, la vigilància i la supervisió són de la nostra competència, de manera que volem controlar el cobrament efectiu de contribucions, taxes, multes i infraccions, cosa que farem en coordinació amb el departament corresponent (Cadastre, Urbanisme, Policia, ATIB).

Pressupostos

Proposam l’elaboració dels pressupostos anuals de l’Ajuntament amb la col·laboració de totes les regidories. En aquest sentit, portam el seguiment del grau de compliment d’aquests pressupostos, juntament amb la comissió d’economia.

Foment de l’economia

Cercam fer promoció turística del municipi i establir relacions amb les empreses del sector turístic (HTV, agroturismes, hoteleria, etc.). Planificam i proposam les infraestructures necessàries, i també són la nostra responsabilitat les rutes i itineraris d’interès turístic.
.
Som l’interlocutor de l’Ajuntament amb la pagesia, les empreses i els comerços locals. 
.
Volem fomentar campanyes de promoció dels productes i comerços locals, a la vegada que assessoram els empresaris, els comerciants i els pagesos locals sobre ajuts, subvencions i la seva tramitació.

Teixit empresarial

Bars, restaurants, tendes, comerços, i professionals en el terme municipal de Sencelles

Enllaços d’interès