1. IMPOSTOS DIRECTES

Increment del Valor del Terreny Natural (PLUSVALUA)

pdf-format BOIB 86 02/07/2022

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

pdf-format BOIB 73  18/06/1992

Impost de Vehícles de Tracció Mecànica (IVTM)

pdf-format BOIB 178  30/12/2014

3. IMPOSTOS SOBRE TAXES I PREUS PÚBLICS

Preu dels Serveis d’Escola Infantil Municipal: CURS 2020/21

pdf-format BOIB 201  28/11/2020

Preu Públic d’Utilització de Béns Mobles del Municipi

pdf-format BOIB 155  13/10/2011

Preu Públic del Poliesportiu Municipal

pdf-format BOIB 122  02/09/2008

pdf-format BOIB 95  03/07/2012 (MODIFICACIÓ)

Taxa de Llicències Urbanbistiques

pdf-format BOIB 161  28/12/1999

Taxa d’Expedició de Documents

pdf-format BOIB 149EXT  05/10/2007

Taxa de Drets Funeraris

pdf-format BOIB 30  23/02/2010

Taxa de Clavegueram

pdf-format BOIB 104  25/07/2006

Taxa de Celebració de Matrimoni Civil

pdf-format BOIB 104  25/07/2006

Taxa d’Expedició de Llicència de Cans Perillosos

pdf-format BOIB 78  31/05/2012

Taxa d’Ocupació de Terreny Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa

pdf-format BOIB 165  25/11/2008

Taxa de Proves de Selecció de Personal

pdf-format BOIB 121  02/10/2018

Taxa de Subsòl i Sòl Urbà

pdf-format BOIB 179  16/12/2006

Taxa per Utilitzacions Privatives i Aprofitament Especial de Domini Públic Local.

pdf-format BOIB 10 20/01/2009

Taxa per la Utilització Privativa i l’Aprofitament Especial del Domini Públic Local, així com per la Prestació de Serveis de Panells per Bústies als Camins de Titularitat Municipal

pdf-format BOIB 10 20/01/2009