Urbanisme

Àrea dependent de Batlia

Urbanisme:
Proposam els pressupostos de l’àrea, així com també ho fem a la comissió interna d’urbanisme amb l’adaptació de les NN.SS. Alhora suggerim la creació, modificació o supressió de normatives urbanístiques i llicències d’activitat.
Supervisam i gestionam els serveis urbanístics municipals; som els responsables en matèries d’obra i els interlocutors en matèries urbanístiques davant dels particulars en cas de conveni, negociació, expedient, obra o conflicte. Representam l’Ajuntament en juntes de compensació i similars.
Personal al nostre càrrec: arquitecte, aparellador, zelador, enginyer, assessor jurídic, administratiu d’urbanisme.
Obres:
D’acord amb l’equip de govern, aquesta àrea encomana, supervisa i coordina la redacció de projectes d’obra municipals, per la qual cosa inclou els subvencionats tant pel Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca com per qualsevol altra administració. Ocorre de la mateixa manera amb les propostes de plecs de condicions per l’adjudicació d’obres municipals.
Per tant:
    1. Supervisam, gestionam i justificam les subvencions per realitzar obres o serveis.
    2. Supervisam l’evolució de les obres municipals, coordinant-nos amb les àrees afectades.
    3. Suprimim barreres arquitectòniques.

NNSS

Revisió i adaptació de les Normes Subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca del municipi de Sencelles.

Catàleg de Bens Patrimonials del Municipi de Sencelles