Bases per constituir una borsa de treball de personal d’operaris de brigada amb caràcter temporal per realitzar substitucions, cobrir temporalment llocs de feina de l’Ajuntament de Sencelles i les vacants que es puguin produir o subvenir a necessitats urgents, extraordinàries i circumstàncies de l’increment de l’activitat.

pdf-format Bases de la convocatòria del BORSÍ DE PEONS

Borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors de temps lliure per atendre persones d’entre 3 i 18 anys amb un grau reconegut de dependència, per a les escoles d’estiu i altres activitats que organitza l’Ajuntament de Sencelles

pdf-format Bases de la convocatòria del BORSÍ DE MONITORS

Procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local mitjançant concurs del programa SOIB Desenvolupament Local.

pdf-format Bases de la convocatòria

pdf-format Oferta d’ocupació

Procés de selecció per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretari/a-Interventor/a de l’Ajuntament de Sencelles, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal.

pdf-format Llista definitiva puntuacions borsí secretari-interventor

pdf-format Resolució d’Alcaldia aprovant la Llista provisional

pdf-format Convocatòria i Bases Reguladores del Procés Selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretari/a-Interventor/a de l’Ajuntament de Sencelles, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats urgents de prestació de serveis.

Borsa de treball de personal laboral temporal d’Auxiliars Administratius per a la Biblioteca i l’Arxiu Municipal de Sencelles

pdf-format Bases per a constituir una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius per a la Biblioteca i l’Arxiu municipal

Borsa de treball d’Auxiliars Administratius

pdf-format Bases per a constituir una borsa de feina de personal laboral temporal d’auxiliars administratius

pdf-format Llistat provisional d’admesos i exclosos a la borsa de Treball de Auxiliar Administratiu

pdf-format Llistat de membres tribunal i llistat d’apirants a borsa de treball de personal laboral temporal d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Sencelles

pdf-format Llistat provisional de les puntuacions corresponent a la borsa de treball de personal laboral temporal d’auxiliars administratius de l’Ajuntament de Sencelles, a l’àmbit d’Administració General

pdf-format Acta del tribunal qualificador sobre les al.legacions presentades del borsí d’auxiliar administratiu

pdf-format Diligència de correcció

pdf-formatLlistat definitiu borsí auxiliar administratiu

Borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure Ajuntament de Sencelles

pdf-format Bases i la convocatòria per crear una borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Llista provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de Treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Llista difinitiva d’admesos i exclosos a la Borsa de Treball de Directors i Monitors de temps lliure

pdf-format Avís de convocatòria pels monitors no contactats per les vies ordinàries

pdf-format Llista definitiva de puntuacions dels candidats a la borsa de treball de Directors i Monitors de temps lliure

Borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles

pdf-format Convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’ajuntament de Sencelles

pdf-format Llista d’admesos i exclosos per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l’Ajuntament de Sencelles i nomenament del Tribunal

pdf-format Constitució del Tribunal de la Convocatòria per una bossa de feina per a cobrir les vacants a  la Policia Local de Sencelles + Valoració Provisional

pdf-format Llistat definitiu per la borsa de treball per cobrir vacants a la Policia Local de Sencelles