Inauguració del nou Centre de Formació Can Bril

Ahir dia 2 de març, a les 12 h, va tenir lloc la visita a les instal·lacions del nou centre de formació Can Bril de Sencelles per part de la directora del SOIB, Pilar Ortiz, acompanyada de la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, del gerent Joan Cifre i del batle de Sencelles, Joan Carles Verd.

L’objectiu de la visita era veure el resultat de la reforma que ha comptat amb la injecció econòmica del SOIB i de l’Ajuntament de Sencelles (ambdós amb una inversió de 72.297,54 € cada un, és a dir, que la inversió total de 144.595,44 €) per acreditar l’espai, que a partir d’ara serà Centre Col·laborador del SOIB.

Durant els propers mesos, l’Ajuntament de Sencelles posarà en marxa dues formacions de Certificat de Professionalitat amb el suport del Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat del Pla. Una de les formacions és la de Docència de la formació professional per a l’ocupació de nivell 3, això vol dir que per accedir a aquest curs és necessari tenir el batxillerat, el BUP o equivalents. L’altra és el Certificat de Professionalitat de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, de nivell 1, la qual cosa vol dir que no hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar.

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional.

Els avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat són:

  • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals, independentment de com s’hagin adquirit.
  • Serveixen per demostrar que, en el moment d’optar a un lloc de treball, es té la qualificació determinada que s’exigeix.
  • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, mimbant l’abandonament de les accions formatives iniciades.
  • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
  • Ajuden a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
  • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l’òrgan encarregat de gestionar i coordinar el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. A partir del reconeixement total o parcial d’una qualificació professional, la persona interessada pot arribar a obtenir un certificat de professionalitat. Més informació: http://www.caib.es/sites/iqpib/ca/inici/ També el Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca pot ajudar a les persones interessades a iniciar aquest procés.

Per què s’ha triat el certificat de professionalitat de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals?

L’elecció d’aquest certificat es deu a la necessitat de disposar de personal qualificat a l’hora de contractar personal de neteja a residències de gent gran , a centres de dia del Pla de Mallorca i ajuntaments i centres dependents d’aquests. Hi ha fins a 12 entitats localitzades (5 residències per persones majors amb grau de dependència o de discapacitat, 3 centres de dia de persones majors amb grau de dependència i 4 centres d’atenció a persones amb discapacitat) i també s’han de tenir en compte les noves necessitats de neteja que suposa l’existència de més de 9000 places d’allotjament turístic en el Pla de Mallorca.

És una constatació que el treball informal està present en el sector de la neteja i que es tracta d’un sector feminitzat i precari. Des de la Mancomunitat Pla de Mallorca i des de l’Ajuntament de Sencelles es vol actuar per donar noves oportunitats a aquestes persones a través de dues línies d’acció: la formació i l’ocupació a través de la creació de cooperatives de treball associat.

Per què un Certificat de Docència de la formació professional per a l’ocupació?

Aquest Certificat de Professionalitat persegueix donar noves sortides professionals a persones que a través de l’experiència professional acrediten una formació i que posteriorment poden ensenyar l’ofici adquirit a través d’aquest curs. Es a dir, electricistes, ferrers, fusters, margers/es, perruquers/es, cambrers/es, cuiners/es, netejadors/es, etc., podran exercir la docència de Certificats de Professionalitat del seu àmbit acreditant les competències professionals i realitzant aquest Certificat de Professionalitat, que els acredita la capacitació docent. També persegueix donar sortides professionals a persones que tenen una formació superior i han de sortir del Pla de Mallorca per trobar una feina. Si hi ha més sortides professionals, hi haurà més retenció de talent en el Pla de Mallorca.

L’edifici a través del temps

L’antiga escola pública de Sencelles té el seu origen amb la compra dels terrenys denominats la Tanca de Can Bril que l’Ajuntament efectuà dia 16 de març de 1928. L’edifici escolar fou dissenyat per l’arquitecte Guillem Forteza Piña. La nova escola s’inaugurà el 15 d’abril de 1934. El col·legi constava de 4 aules, corredor, biblioteca i vestíbul, amb una superfície de 562 m2; a més tenia un pati de 200m2 i un jardí o corral amb tarongers de 400 m2, lloc on cap a 1975 es construïren dues aules més.

L’edifici va funcionar com a escola fins al gener de 2009, moment en el qual es traslladà al nou edifici, situat a son company, on actualment es troba el CEIP Can Bril.

En l’actualitat Can Bril acull l’oficina de la policia local de Sencelles, els despatxos del departament de Serveis Socials i a diverses associacions del municipi. I a partir d’ara, el Centre de Formació Can Bril, acreditat per dur a terme Certificats de Professionalitat.