ARRENDAMENT DE TERRENY/S CASC URBÀ PER A APARCAMENT I DIVERSOS USOS MUNICIPALS

Tipus de contracte:
Privat
Tipus de procedimient:
Obert 
Data publicació a la plataforma de contractació:
17 d’abril de 2019

Documentació adjunta

Convocatòria de la mesa de contractació per l’obertura del Sobre A.