Pous de Sencelles

POUS

POU DE CASCANAR
Pou situat a 400 m. de Cascanar, pel Camí dels Horts, a la dreta i a 100 m. del mateix.

El pou , de forma rectangular i amb els caires arrodonits, té unes dimensions de 200 x 120 cm. i una profunditat de 8’20 m., està paredat en sec. La mota és rectangular, fa 4’60 x 3’60 m. i uns 40-45 cm. d’alçada, feta de pedra viva i morter, a la part superior, hi ha grans lloses de pedra viva col·locades de manera plana. Darrera el pou, i vora la mota, hi ha dues piques rectangulars i de marès, una fa 95 x 50 cm. i 30cm. d’alçada, i l’altra fa 120 x 80 cm. i 30 cm. d’alt i actualment està xapada en dos fragments.

POU DES COS
Situat a 200 m. després de sortir de Sencelles, cap al nord, pel camí de Binialmara, a la dreta.
El pou és rectangular i té els caires arrodonits, amb unes dimensions de 200 x 120 cm. i 6’5 m de profunditat, el sistema constructiu és de paredat en sec. El coll és de secció rectangular i medeix 162 x 125 cm. fet per peces de pedra viva, els costats llargs del rectangle tenen diferents alçades, el de davant medeix 85 cm. i el de darrera 125 cm., sobre les parets del coll, hi ha peces de pedra viva més ben acabades amb els caires arrodonits; els pilars curts del rectangle estan tancats pels pilars, un a cada costat, també de forma rectangular i de 2’85 m. d’altura, el de l’esquerra té un conducte per on l’aigua arribava a la pica, la part superior d’ambdós pilars estan motllurats, els pilars estan units per un travesser de ferro del qualen penja una corriola de ferro.

Adherit al costat esquerre del pou, hi ha una pica rectangular de 95 x 70 cm. i 35 cm. d’alçada, de pedra viva. A dos caires del coll,hi ha un escopidor de pedra viva. A la part posterior del coll hi ha un pedrís de 1’65 m. de llarg i 60 cm. d’amplada i amb una alçada de 45 cm., de pedra viva.

POU DE CA’N BRIVÓ
Situat a les proximitats de Jornets, a la cruïlla del Camí de Jornets.
Pou rectangular paredat en sec. Damunt una mota circular feta de pedres de marès. El pou té unes dimensions de 2’5 x 1 m. i una profunditat de 8’5m.Trobem una pica a la part esquerra adossada a la paret del pou, és de pedra viva,i medeix 50 cm. d’alt per 40 cm. de profunditat. Es poden veure dos pilars rectangulars de 1’5 m. d’alçada construïts de marès amb restes de ciment. Té un travesser de fusta que uneix els dos pilars.

POU DE BINIALI

Conjunt format per dos pous, un pont, dos bancs i una creu de terme, situat a la sortida de Biniali, al final del C/ Pou.

Pou proper al pont
Pou rectangular, amb els caires arrodonits, de 170 x 200 cm. i amb una profunditat de 8’70 m., està paredat en sec amb pedres de gran volum. Sobre una superfície, o base, hi ha un empedrat poligonal que envolta el pou i sobre el que s’aixeca el coll, de secció quadrangular, i amb la part posterior arrodonida, mesures 235 x235 cm. i té una alçada de 80 cm., el coll està fet amb peces de marès dretes, la part frontal, però, està feta amb una gran llosa de pedra viva, la part superior del coll està acabada per una filera de peces de marès col·locades de manera plana, a més, el coll està tancat per una reixa de ferro; de cada angle del coll, hi surt un pilar de secció quadrada i esmotxat pels quatre costats, mesures 30 x 50 cm. i fan 130 cm. d’alçada, fets de marès i on cada pilar s’uneix amb els que té als seus costats amb peces de marès formant quatre arcs molt rebaixats.
Als angles del lateral frontal del coll del pou, hi ha dos escopidors.

Pou més llunyà del pont.
Pou circular, construït de pedra en verd. Al voltant del pou hi ha unes grans lloses de pedra viva col·locades planes sobre les que s’aixeca el coll, de secció quadrangular, folrat de pedra i tancat per una reixa de ferro.

POU DE BINIFUELL

Situat enmig del camí de Binifuell, a 300 m. de la carretera Inca- Sencelles.
El pou és circular, té 140 cm. de diàmetre i una profunditat de 12’45 m., està paredat en sec. El coll, rectangular, mesures 162 x 125 cm., i 85 cm. d’alçada, les parets de la part llarga estan formades per dues grans peces de pedra viva, i les parets curtes, de pedres encimentades; de cada costat curt del coll, hi neix un pilar de secció quadrada de 38 x 38 cm. i amb una alçada de 160 cm., fets de pedres de marès verticals superposades amb altres horitzontals.

Antigament, tenia una pica de forma rectangular i bastant gran, però actualment està davant la façana de l’ajuntament de Sencelles i s’utilitza com a pastera.

POU DE JUDÍ

Situat a la carretera de Sineu, a l’altura del Km. 3 i 700 hm.,enfront de la cruïlla amb la carretera que duu a Pina.

El pou és de secció el·líptica, de 9’05 m. de profunditat; el coll és rectangular i medeix 205 x 143 cm., els dos angles curts estan fets de marès i tenen una peça de marès col·locada plana rematant el coll, i els llargs paredats en verd i estan arrodonits. Al 1999 el pou fou reformat, i se li va afegir un arc de marès de forma apuntada, amb dos travessers de ferro i amb les seves respectives corrioles també de ferro; així mateix, també li afegiren dues piques rectangulars de pedra viva i un escopidor. Un element significatiu dl pou és que a un lateral de l’arc apuntat, hi ha una placa que diu quan i qui féu la restauració: FODESMA, 1999.

POU MAJOR

Conjunt integrat per dos pus i un pont, situat al nord del terme, molt proper al poble de Sencelles, vora el Camí de Son Roig i el torrent de Biniali, també dit de Solleric.

POU OCCIDENTAL

Pou circular, de 2’10 m. de diàmetre i amb 7 m. de profunditat, utilitza un sistema constructiu combinat, la partinferior del pou està excavada i la part superior paredada. Sobre una mota rectangular de 3’45 x 4’25 m. i entre 80-100 cm. d’alt, fet de grans pedres i fang, hi ha un coll rectangular fet de peces de marès que fa 2’25 x 2’05 m. i 86 cm. d’alt, on a mitja alçada del lateral oest hi ha un orifici per on podia sortir l’aigua comunicant amb la pica que te davall; sobre el coll hi ha unes peces de pedra viva amb els angles escairats; de cada costat curt del coll, en surt un pilar de secció rectangular de peces de marès superposades i amb la part superior motllurada, medeixen 75 x 37 x 260 cm., i estan units per dos travessers de ferro. 

Adherida al costat oest del coll, sobre la mota, hi ha una pica rectangular que fa 115 x 70cm. amb 50 cm. d’alçada, és de pedra viva. A un angle, hi ha un escopidor de pedra. 

Es suposa que antigament hi havia dues corrioles, avui desaparegudes.

POU ORIENTAL

Pou rectangular i amb els caires arrodonits, medeix 2’40 x 1’60 m. i 7’80 m. de profunditat, el sistema constructiu que utilitzaren per fer-lo és el de paredat en sec. Sobre una mota rectangular de pedra i morter, hi ha un coll, també rectangular i fet amb peces de marès, on a la part superior hi ha peces de pedra viva amb es angles escairats; de cada costat curt del rectangle, en parteix un pilar de secció rectangular fet amb peces de marès superposades, i amb la part superior motllurada, el pilar situat més a l’oest té un conducte, els pilars, estan units per una travessa de ferro.
Adherida al costat est del pou, hi ha una pica rectangular de pedra viva que medeix 125x 70 cm. i té una alçada de 50 cm.

POU DE BINIFAT

Situat a uns 500 m. al sud del llogaret de Binifat, al final d’un carrerany cobert per mala herba i de molt difícil accés.

El pou, de forma rectangular i amb els caires arrodonits, té unes dimensions de 180 x 120 cm. iuna profunditat de 8’55m., està paredat en sec. La mota és rectangular i fa 400 x 360 cm per uns 70 cm d’alt, feta amb peces de pedra viva de gran volum, l’obertura del pou, està delimitada per quatre grans peces de pedra viva planes, i dues d’aquestes, presenten solcs molt marcats produïts pels ròssecs de les cordes.

A un costat del pou, hi ha una pica de pedra viva encastada a la base i medeix 82 x 53 cm. i 45 cm. d’altura, i a l’altre, una altra pica també de pedra viva i adossada a la base perpendicularment a ella, de 150 x 85 cm. i 60 cm. d’altura. A les proximitats del pou, hem pogut detectar restes d’una altra pica de pedra viva molt deteriorada.

POU DE RUBERTS

Al lateral sud de la plaça hi trobem el pou de Ruberts. 

Té els brancals i un arc rodó de pedra, i el coll és de secció circular. Es troba sobre un basament circular de paret en verd encimentat per la part superior. Al costat nord-est del pou hi trobem una pica rectangular. L’obertura del coll està tancada per una planxa de ferro.