Policia Tutor Sencelles

Policia Tutor Sencelles

Policia Tutor

Els policies tutors són agents de la policia local especialitzats a cooperar en la resolució de conflictes relacionats amb menors.

Entre les seves tasques destaca la vigilància de les conductes de risc, especialment l’assetjament escolar, els abusos sexuals a menors i l’ús inadequat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Si necessites ajuda o vols tenir una persona de suport en aquests temes, pots posar-te en contacte amb el policia tutor més proper.

TELÈFON D’AJUDA A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA 116 111

TELÈFON D’AJUDA

Definició de policia tutor: 

El policia tutor o referent és un membre de la policia local, amb formació específica, especialitzat a cooperar en la resolució de conflictes privats (Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, art. 53 i) i en l’entorn escolar, assignat expressament per solucionar-los. És un col·laborador proper que facilita la resolució d’aquests problemes, incloses les conductes de risc relacionades amb menors dins el medi obert. Es tracta d’un policia local dedicat especialment a col·laborar amb el món educatiu i amb els professionals de l’àmbit social, sense perdre la condició d’agent de l’autoritat i tot el que representa.

On actuam?
Els nostres àmbits d’actuació amb menors són:

 1. L’entorn de les escoles.
 2. Els espais públics.
 3. Els locals i establiments públics.
 4. L’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

Amb qui ens coordinam?

 1. Amb els centres educatius i amb tota la comunitat educativa.
 2. Amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 3. Amb els òrgans judicials.
 4. Amb els Serveis Socials.
 5. Amb els Serveis de Protecció de Menors.
 6. Amb altres organismes relacionats amb el món del menor.

Funcions d’aquests agents:

 1. Vigilar i actuar davant les diferents modalitats d’absentisme escolar.
 2. Vigilar i actuar amb menors en edat escolar sense escolaritzar.
 3. Vigilar els exteriors dels centres educatius i les zones públiques freqüentades per menors.
 4. Assessorar els equips directius dels centres escolars en assumptes relacionats amb l’àmbit competencial del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb els docents sempre que sigui necessari.
 5. Prevenir i actuar davant fets delictius comesos per menors d’edat.
 6. Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d’edat involucrats, especialment en l’àmbit escolar i a petició dels interessats, sempre que els fets no siguin constitutius d’infracció penal.
 7. Vigilar i actuar davant el tràfic de drogues, el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals en els voltants i en les proximitats dels centres educatius, i a l’interior d’aquests quan siguin requerits pels responsables dels centres.
 8. Col·laborar amb els centres escolars en la vigilància i el control del consum de tabac en les instal·lacions dels centres educatius i en la resta de zones freqüentades per menors d’edat on existeixi aquesta prohibició.
 9. Vigilar i controlar l’accés de menors a locals i establiments públics i la venda i el consum de begudes alcohòliques en qualsevol espai públic on existeixi aquesta prohibició.
 10. Vigilar i actuar davant qualsevol conducta que es consideri de risc per als menors d’edat.
 11. Vigilar i actuar davant l’assetjament escolar i l’ús il·lícit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 12. Realitzar accions i campanyes preventives, juntament amb els centres escolars, relacionades amb l’educació viària, l’ús eficient i responsable de les TIC i altres normatives d’interès per al menor.
 13. Col·laborar amb els centres educatius en l’aplicació dels manuals d’autoprotecció escolar.
 14. Millorar la seguretat viària a les zones escolars i a les zones més freqüentades per menors, així com regular el trànsit en horari de més afluència d’aquestes zones.

Més informació:

Caib

Internetseguraib