Nova campanya de Bons de Comerç Local de l’Ajuntament de Sencelles per a incentivar el consum al municipi

Si tens una empresa de comerç a la menuda o del sector HORECA amb domicili fiscal o centre de treball al municipi de Sencelles, pots adherir-te a la nova campanya de l’Ajuntament de Sencelles de suport directe a les compres en el petit comerç del municipi! Amb bons de 5 i 10 euros!

Termini de presentacions: Del 20 de gener al 8 de febrer.

S’estableixen dues línies subvencionables: comerç, restauració.

Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, l’activitat de les quals es trobi recollida, en la data de declaració de l’estat d’alarma, dins els epígrafs de l’IAE indicats a les bases reguladores (veure més abaix a DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ).

Les persones o entitats interessades han de complir els requisits següents:

 • Ha de tenir el domicili fiscal o el centre de treball al municipi de Sencelles.
 • Ha d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques i en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi en la data de la declaració de l’estat d’alarma.
 • La persona que representi legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne una subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.
 • Ha d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals , autonòmiques i estatals, en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.
 • Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de Sencelles, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

S’ha de presentar la documentació relativa a l’empresa sol·licitant (segons escaigui) que es detalla a continuació:

 • Fotocòpia del CIF de l’empresa o DNI/NIE (autònoms o autònomes).
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant.
 • Poder de representació de la persona signant de la sol·licitud, en cas d’actuar en representació de la persona interessada. d.Representació per realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits del procediment.
 • En el cas de societats o ens sense personalitat jurídica, escriptura pública o contracte privat de constitució de l’entitat, i fotocòpia de l’escriptura del poder de representació suficient de qui actuï en nom seu, quan es tracte de persones jurídiques.
 • Titularitat de compte bancària (Annex 4), en cas de no haver presentat cap factura amb anterioritat a l’Ajuntament.
 • Declaració responsable (Annex 2).
 • Autorització de consulta de dades per part de l’òrgan gestor dels requisits amb la Tresoreria Municipal (annex 3).

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ (podeu imprimir-la aquí o demanar els documents a les oficines de l’Ajuntament):

BOIB_11042_Bases reguladores i convocatòria

ANNEXOS CATALÀ PDF

ANNEXOS CATALÀ WORD

ANNEXOS CASTELLÀ PDF

ANNEXOS CASTELLÀ WORD